Rensefisk på agendaen - Moen Marin

Nyheter

Rensefisk på agendaen

Rensefisken har etter lovverket et like sterkt vern som all annen fisk, men en fersk rapport fra Mattilsynet viser at 24 millioner, hele 40 %, av rensefisken som ble satt ut døde i merdene i 2018. I tillegg var 36 millioner rensefisk på avveie og kunne ikke gjøres rede for. Mattilsynet krever nå at oppdretterne følger regelverket ved å dokumentere dødelighet og antall rensefisk på avveie om man skal kunne fortsette å bruke rensefisk i fremtiden.

FHF har satt av mer enn 40 millioner kroner til prosjekter som omhandler rensefiskens helse og velferd. Målet har vært å utvikle kunnskap og verktøy som sikrer robust fisk med god helse og lav dødelighet som trives i merdene og kan gjøre jobben som «lusespisere».


«Man kan ikke ha et husdyrhold på 60 millioner individer der man ikke vet hvor dyrene blir av eller hvorfor en høy andel av dyrene dør. Det er hverken bærekraftig eller dyrevelferdsmessig forsvarlig» Mattilsynet.

SkaMik har utviklet og patentert en kombinert vannavsiler og rensefiskavskiller som sørger for skånsom og effektiv utsortering av nytteverdig rensefisk. Rensefisken kan sendes tilbake til merd eller samles opp til transport. Med økende kostnader og høy bruk av rensefisk, er det avgjørende å behandle rensefisken på en måte som hensyntar både fiskevelferd og økonomi. Den er designet for enkelt vedlikehold, renhold og installasjon. Rognkjeksutskilleren kan monteres på de aller fleste avsilertyper, bygges på mål og lar seg enkelt ettermontere på eksisterende anlegg.

SkaMiks Rognkjeksutskiller har fokus på fiskevelferd, gjenbruk og kontroll på rensefisken som befinner seg i merden. Det er på tide å sette fiskevelferd på agendaen. Fiskevelferd er avgjørende for havbruksnæringen og næringens omdømme, og fiskevelferd er god økonomi.

Kontakt