Prosessbåter - Moen Marin

Prosessbåter

Moen Marin utvider sitt leveranseprogram med prosess- og bløggebåter. Bløgge-/prosessbåter kan gi betydelig verdiøkning gjennom en forenklet slakteprosess, redusert svinn og forbedret fiskevelferd. Moen Marin har designet ett fartøy som har lavere bygge- og driftskostnader sammenlignet med fartøy som har tilsvarende transportkapasitet. Fartøyet kan også operere som støttefartøy ved for eksempel avlusningsoperasjoner. All transport av fisk skjer «lukket» noe som gir redusert risiko for smittespredning. I sum vil en investering i en prosess-/bløggebåt fra Moen Marin bidra til økt fiskevelferd, samt gi vesentlige miljømessige og økonomiske gevinster for oppdrettere.