Prosessbåter - Moen Marin

Prosessbåter

Moen Marin utvider sitt leveranseprogram med prosess- og bløggebåter. Bløgge-/prosessbåter kan gi betydelig verdiøkning gjennom en forenkling av  slakteprosess, redusering av svinn og forbedring av fiskevelferd.

Moen Marin har designet et fartøy som har lavere bygge- og driftskostnader sammenlignet med fartøy av tilsvarende transportkapasitet. Fartøyet kan også operere som støttefartøy ved for eksempel avlusningsoperasjoner. All transport av fisk skjer «lukket», hvilket gir redusert risiko for smittespredning. Samlet vil en investering i en prosess-/bløggebåt fra Moen Marin bidra til økt fiskevelferd, samt gi vesentlige miljømessige og økonomiske gevinster for oppdrettere.