Bærekraft - Moen Marin

Bærekraft

Bærekraft er grunnleggende for vår forretningsstrategi. Vi skal ha fokus på bærekraft i alt vi gjør – «Clean ocean – good for business». Bærekraft for oss handler om fremtiden. Vi må ta vare på jordens begrensede ressurser. Vi må håndtere disse på best mulig måte uten å ødelegge mulighetene for fremtidige generasjoner. Vi skal ivareta de 3 P’er – People, Planet og Profit. Gode miljø-, sosial- og styringsprinsipper (ESG) er nøkkelfaktorer for alle våre aktiviteter og vi har knyttet arbeidet til FNs bærekraftsmål. Alle bærekraftsmålene er betydningsfulle for vår strategi, daglig drift og verdikjeden vi er en del av. Vi har identifisert følgende fem bærekraftsmål som spesielt viktige for oss:

Les mer om FNs bærekraftsmål her

I Moen Marin er bærekraft og ESG forankret og integrert i vår forretningsstrategi, både når det gjelder forretningsmuligheter og tiltak i vår interne drift. Vi skal være i forkant for å imøtekomme de regulatoriske endringene og våre kunders forventninger og krav.

Vi skal bruke den kunnskapen og erfaringen vi har som ledende aktør på arbeidsbåter og servicefartøy til fiskeri- og oppdrettsnæringen til å gå foran som et eksempel på bærekraftig utvikling i næringen. Vi utvikler morgendagens maritime løsninger i tett samarbeid med våre leverandører og kunder, og stiller tilsvarende krav til våre leverandører som oss selv. Dette skal vi gjøre gjennom å fortsette å ta dristige valg, utfordre oss selv, våre leverandører og samarbeidspartnere, og levere høykvalitetsprodukter.

Målsettinger:

Environmental

Vi skal redusere våre Scope 1,2 og 3 klimagassutslipp. Vi skal etterstrebe nullutslipp av plast i havet fra våre produkter. Vi skal investere i grønne prosjekter for å fremme det grønne skitet. Vi skal sørge for økt ressursutnyttelse og utnytte mulighetene innen sirkulærkonomi. Vi skal bidra til bærekraftige løsninger og positiv samfunnsutvikling.

Social

Vi har et sterkt fokus på helse, miljø og sikkerhet (HMS)Vi skal ha en inkluderende arbeidskultur som fremmer mangfold og likestillingVi stiller krav til våre leverandører og deres arbeidsforhold og følger tett opp detteVi har tett oppfølging av våre kunder gjennom livsløpet til levert utstyr. Vi skal aktivt kommunisere våre verdier og vårt bidrag til bærekraftige løsninger

Governance

Vi tar finansielle beslutninger basert på et bærekraftig perspektiv og verdier.

Hybride servicefartøy

  • Moen Marin leverer oppdrettsfartøy med elektrisk og hybrid fremdrift.
  • Dette betyr betydelig mindre klimautslipp og lokal forurensing.
  • Skape et bedre miljø for de ansatte på Moen Marin fartøy (spesielt mtp reduksjon av støy, vibrasjoner og eksos).
  • Betydelig FoU aktivitet for å redusere klimagassutslipp fra havbruksnæringen og er i tråd med kommende krav fra Regjeringen som signaliserer gjennom klimaplan for 2021-2030 en innføring av krav om lav og nullutslippsløsninger for fôrflåte og servicefartøy i havbruksnæringen fra 2024.
  • Moen Marin skal bygge oppdrettsnæringens første hydrogendrevne arbeidsbåt i samarbeid med Midt-Norsk Havbruk og Moen Gruppen. Prosjektet involverer også tilhørende landanlegg for produksjon og lagring av hydrogen. Midt-Norsk Havbruk blir dermed ett av verdens aller første selskaper til å ta i bruk et hydrogendrevet fartøy.