Bærekraft - Moen Marin

Bærekraft

Bærekraft er grunnleggende for vår forretningsstrategi. Vi skal ha fokus på bærekraft i alt vi gjør – «Clean ocean – good for business».

Hybride servicefartøy

Moen Marin leverer oppdrettsfartøy med elektrisk og hybridelektrisk fremdrift.

Ved inngangen av 2024 har vi solgt og levert over 85 hybride servicefartøy siden vårt første i 2019. Dette er et tall som stadig fortsetter å stige. Det utslippet vi da reduserer ved å minske antall dieseldrevne fartøy, tilsvarer over 45 000 tonn CO2e per år. Disse hybridfartøyene sparer også miljøet for omtrent 17 millioner liter diesel i løpet av et år.

Dette betyr betydelig mindre klimautslipp og lokal forurensing, og skaper også et bedre miljø for de som arbeider på et Moen Marin-fartøy, særlig med tanke på reduksjon av støy, vibrasjoner og eksos. Det å gå over til hybridelektrisk fremdriftslinje, reduserer antall gangtimer på dieselmotor, og behovet for tomgangskjøring. Ikke bare reduserer dette behov for og kostnader rundt vedlikehold, men sparer også mye i dieselforbruk.

Vi tilbyr også løsninger for å gjøre om dieseldrevne arbeidsbåter til el-hybrider. Les mer om dette her: eBox: Batteriløsning for ettermontering

FoU-aktivitet og prosjekter

Moen Marin driver betydelig FoU-aktivitet for å bidra til å redusere klimagassutslipp fra havbruksnæringen. Vi er i tråd med kommende krav fra Regjeringen, som gjennom klimaplan for 2021-2030 signaliserer en innføring av krav om lav- og nullutslippsløsninger for fôrflåter og servicefartøy i havbruksnæringen fra 2024.

Moen Marin jobber med å bygge oppdrettsnæringens første hydrogendrevne arbeidsbåt i samarbeid med Midt-Norsk Havbruk og Moen Gruppen. Prosjektet involverer også tilhørende landanlegg for produksjon og lagring av hydrogen. Midt-Norsk Havbruk blir dermed ett av verdens aller første selskaper til å ta i bruk et hydrogendrevet fartøy.

Fokusområder

Bærekraft for oss handler om fremtiden. Vi må ta vare på jordens begrensede ressurser, og håndtere disse på best mulig måte uten å ødelegge mulighetene for fremtidige generasjoner. Vi skal ivareta de 3 P’er – People, Planet og Profit.

Gode miljø-, sosial- og styringsprinsipper (ESG) er nøkkelfaktorer for alle våre aktiviteter, og vi har knyttet arbeidet til FNs bærekraftsmål. Alle bærekraftsmålene er betydningsfulle for vår strategi, daglige drift og verdikjeden vi er en del av. Vi har identifisert følgende fem bærekraftsmål som spesielt viktige for oss:

Les mer om FNs bærekraftsmål her

I Moen Marin er bærekraft og ESG forankret og integrert i vår forretningsstrategi, både når det gjelder forretningsmuligheter og tiltak i vår interne drift. Moen Marin skal være i forkant for å imøtekomme de regulatoriske endringene og våre kunders forventninger og krav.

Vi skal bruke den kunnskapen og erfaringen vi har som ledende aktør på arbeidsbåter og servicefartøy til fiskeri- og oppdrettsnæringen til å gå foran som et eksempel på bærekraftig utvikling i næringen. Vi utvikler morgendagens maritime løsninger i tett samarbeid med våre leverandører og kunder, og stiller tilsvarende krav til våre leverandører som oss selv. Dette skal vi gjøre gjennom å fortsette å ta dristige valg, utfordre oss selv, våre leverandører og samarbeidspartnere, og levere høykvalitetsprodukter.

Målsettinger:

Environmental

Vi skal redusere våre Scope 1,2 og 3 klimagassutslipp. Vi skal etterstrebe nullutslipp av plast i havet fra våre produkter. Det skal investeres i grønne prosjekter for å fremme det grønne skiftet. Vi skal sørge for økt ressursutnyttelse og utnytte mulighetene innen sirkulærkonomi, og vi skal bidra til bærekraftige løsninger og positiv samfunnsutvikling.

Social

Vi har et sterkt fokus på helse, miljø og sikkerhet (HMS). Moen Marin skal ha en inkluderende arbeidskultur som fremmer mangfold og likestilling. Vi skal stille krav til våre leverandører og deres arbeidsforhold og følge dette tett opp, og vi har tett oppfølging av våre kunder gjennom livsløpet til levert utstyr. Vi skal aktivt kommunisere våre verdier og vårt bidrag til bærekraftige løsninger

Governance

Vi tar finansielle beslutninger basert på et bærekraftig perspektiv og verdier.