FME - Maritime Energy Transition forskningsprosjekt - Moen Marin

Nyheter

FME – Maritime Energy Transition forskningsprosjekt

Moen Marin er en del av forskningssenteret Maritime Energy Transition (FME MarTrans), som har fått støtte til å løse sentrale utfordringer for maritim sektor.

Sintef har fått tildeling til et stort forskningsprosjekt gjennom Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) sin ordning.

FME MarTrans har som mål å redusere utslippene fra skip og øke verdiskapningen til norsk maritim sektor, og skal bidra til videre investering i FoU og innovative løsninger for å holde blant annet den norske havbruksindustrien i front.

Den norske og europeiske havbrukssektoren har som mål å kutte 55% av utslipp innen 2030.

– Det er høye ambisjoner på utslippskutt, hvor vi alle må bidra, og Norge trenger økte investeringer for å kunne opprettholde utviklingen av våre ledende og innovative løsninger. Denne samarbeidsmodellen tror vi kan være svært utslagsgivende for både norsk og internasjonal verdiskaping i maritim industri, sier Chief Business Development Officer i Moen Marin, Mariell Ulla Toven.

FME MarTrans vil skape verdi ved å fokusere på følgende tre områder: Først; redusering av utslipp fra rederiene. Deretter vil teknologien som kreves for å oppnå denne reduseringen, gi muligheter på det globale markedet for deltakende norsk industri. Til slutt; infrastruktur og verdikjeder vil utvikles som følge av dette, og vil ha nytte for industrien og samfunnet som helhet.

Moen Marin er en del av dette prosjektet, og skal delta i form av blant annet teknisk og forretningsmessig og finansiell støtte. Vi skal følge opp utviklingen av prosjektet ved aktiv deltakelse fra våre ansatte. Slik skal Moen Marin bidra til en helhetlig tilnærming knyttet til reduksjon av utslipp og bruk av alternative energikilder.